1. Vi er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Som Handelsselskab for medlemsselskaberne i forhold til at håndtere og varetage Energiselskabernes energispareindsats, tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med kvalitetssikring og godkendelse af energisparetilskud til energiforbedrende foranstaltninger. Vi har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

2. Kontaktoplysninger

Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A. (herefter kaldet DFH)
er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov
for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Registrerede kontaktoplysninger til DFH:

Adresse:

Merkurvej 7, 6000 Kolding
CVR: 36437138
Telefonnr.: 7630 8006
Mail: kontakt@energispareguiden.dk
Website: www.energispareguiden.dk

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse på grundlag af Energispareaftalen og indberetning af energibesparelser jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, lokationsdata fra internettet, mobil, GPS og billeder taget af bygninger, installationer m.m. for at opfylde Energiselskabernes Energispareindsats. Vi bruger dit telefonnummer for at kunne kontakte dig fx.Hvis vi får brug for at kontakte dig i forbindelse med yderligere dokumentation
m.m.Vi opbevarer desuden fuldmagter, hvis ansøger til tilskuddet ikke er tilknyttet installationsadressen.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at kunne udbetale tilskud til dig i henhold til Energispareaftalen.

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Vi videregiver dine data til et IT-selskab, der står for digitalt at opbevare dokumentationen af energibesparelserne på varmeselskabernes vegne. Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

Vi har indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere:

  • EnergyAware ApS

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m. Ved årlige audit af DFH og ved Energistyrelsens løbende tilsyn vil eksterne auditører få adgang til at gennemgå enkeltsager på stikprøvebasis. Selskaberne, der forestår audit vælges efter åbent udbud. De valgte selskaber vil i forbindelse med deres arbejde underskrive fortrolighedserklæringer.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi kan også indhente oplysninger fra offentlige myndigheder.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som Energispareaftalen foreskriver.

Vi sletter dine personoplysninger efter (tidligst efter indeværende år + 5 år – ifølge reglerne i bogføringsloven – men der kan også være behov for at opbevare oplysningerne længere)

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med tilskud til energibesparelser. Skulle du have givet samtykke til os til noget ud over tilskud til energibesparelser, så har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 1.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Dette dokument er senest revideret den 23.5.2018